Industri og logistikk

Bruke ny teknologi til å forbedre din sektor?

Industri og logistikk har mange av de samme utfordringene, de behandler en vare fra A til B. Mens industrien foredler en råvare til å bli noe nytt, sørger logistikk for at man har kontroll på hvordan varene blir transportert og kontrollert. Dette er en sektor som opplever rask endring grunnet ny teknologi. Målet er å optimalisere arbeidsprosessene samtidig som man minimerer svinn og møter regulatoriske krav som miljø eller sertifiseringer. 

Men problemet med å tilføre ny teknologi er at prosessene også blir endret. De ansatte får nye rutiner og teknologien skal passe inn i virksomheten. Det er derfor viktig at dagens prosesser er tilstrekkelig kartlagt og evaluert før man går i gang med endringene. Hvem gjør hva, med hvilke systemer og verktøy.

Dette arbeidet må utføres av personer med riktig kompetanse, enten internt eller av innleide konsulenter, og består av å manuelt intervjue ansatte og samle informasjon til prosessmodeller som man så henter ut verdifull innsikt fra. Men dette er svært kostbart og tidkrevende, man klarer rett og slett ikke få innsikten raskt nok til at virksomheten får hentet full verdi ut av det.

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker komme raskere til målet får en smidig start med god innsikt – uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialistene med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjonen som ligger til grunn for en vellykket digitalisering eller endringsprosess.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten kan digitalisere eller forbedre seg.

Denne rapporten fungerer også som dokumentasjonsgrunnlag for leverandører dere velger å kjøpe nytt datasystem eller teknologi fra. Leverandøren kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare digitaliserer raskere, men totalkostnaden på prosjektet blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.