Bedre ledelse

Kan ledere få mer og bedre kunnskap?

Et av problemene for ledere på alle nivåer er at god ledelse betinger en oppdatert forståelse og innsikt i hvordan de ansatte utfører arbeidet sitt. Nyansatte skal læres opp, prosesser skal strømlinjeformes og opparbeidet kompetanse skal tas vare på. Denne forståelsen får en direkte innvirkning på hvordan man kan møte utfordringene som de ansatte opplever. Hvorfor oppstår problemer? Er det noe med prosessene som gjør ansatte misfornøyd?

Et annet problem nå som det er en global pandemi, er at kompetanse og gode rutiner som sitter i erfarne hoder er i fare for å forsvinne ut av døren ved permitteringer. Hvordan sikrer man at denne kunnskapen blir dokumentert og bevart i bedriften? De fleste skal tilbake til sitt opprinnelige driftsnivå, og det er da viktig at man har denne kunnskapen tilgjengelig.

Men å bygge denne innsikten eller dokumentere de ansattes kunnskap er krevende arbeid som tar lang tid. Tradisjonelt utføres denne jobben av innleide spesialister som holder samlinger og intervjuer nøkkelpersoner, hvor målet er å finne ut hvem som gjør hva, med hvilke systemer og verktøy. Og gjerne samler informasjon om hva som fungerer og hvor misnøyen ligger. Det innebærer tidkrevende, manuelt arbeid som blir svært kostbart. Den interne kostnaden blir også stor når viktige ansatte tas ut av arbeid for å være med på samlinger og intervjuer. Og nå under pandemien blir mye av dette arbeidet umulig.

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at ledere gir muligheten til å sikre kunnskap og bygge innsikt – uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon som sikrer bevaring av kunnskap og bygging av en bedre arbeidsplass for de ansatte.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens som er trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som gir innsikt i de ansattes utfordringer og sikrer den gode kunnskapen som virksomheten bør ta vare på.

Denne rapporten fungerer også som dokumentasjonsgrunnlag for fremtidige forbedringer og digital transformasjon i virksomheten. Leverandører eller interne team kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare når målene sine raskere, men totalkostnaden på veien dit blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.