Miljø og bærekraft

Hva gjør miljøarbeid så krevende?

For mange virksomheter står miljø og bærekraft høyt på agendaen. Man ønsker møte FNs bærekraftsmål, sertifisere seg til ISO 14001, innføre miljøtiltak eller sørge for bedre ressursutnyttelse ved å minimere svinn.

Men utfordringen er å identifisere hvor innsats og ressurser skal brukes for å gi best mulig resultat. Dersom man skal redusere svinn og sikre høyere utnyttelsesgrad av ressursene man har tilgjengelig, må prosessene kartlegges for å avdekke smertepunkter og flaskehalser. Ineffektive arbeidsmetoder kan skape svært dårlige resultater, samt at dårlige rutiner og manglende dokumentasjon kan stå i veien for sertifisering.

For å sikre at virksomheten etterfølger krav til rutiner og dokumentasjon må prosesser kartlegges enten av intern eller ekstern kompetanse. Problemet med dette er at det ofte er mangel på riktig kompetanse, og at arbeidet er svært tidkrevende. Kostnadene med slike prosjekter er også betydelige. 

Dette problemet har vi løst!

Automatisering av kartleggingen.

Det er altså kritisk at virksomheter som ønsker satse på miljø og bærekraft får kartlagt og dokumentert sine prosesser – uten at det tar for lang tid eller tømmer prosjektet for verdifulle ressurser. Måten det kan gjøres på er å supplere spesialister med kunstig intelligens for å ta unna det tyngste manuelle arbeidet, som er å intervjue ansatte, samle informasjon og sammenstille alt til prosessmodeller. Rett og slett bygge dokumentasjon som ligger til grunn for en vellykket satsning på miljø og bærekraft.

Gridd GO gjør dette på en helt ny måte som effektiviserer den tunge kartleggingen med opptil 94%. Dette får vi til ved å automatisere og erstatte konsulentens manuelle arbeid med en kunstig intelligens trent opp til å kopiere arbeidsmetodene og så utføre dem tilnærmet ubegrenset.

Våre “digitale konsulenter” kan intervjue tusenvis av ansatte – samtidig.

Når som helst og hvor som helst. 

Hva blir egentlig resultatet for virksomheten?

Når kartleggingen er ferdig sitter man igjen med en grundig og dokumentert innsikt i hvordan virksomheten opererer. Denne innsikten kommer i form av en rapport som fremhever utfordringer, flaskehalser og løsningsforslag på hvordan virksomheten kan møte krav til miljø og bærekraft.

Denne rapporten fungerer også som grunnlag for sertifiseringer eller andre dokumentasjonskrav. De som arbeider med dette i virksomheten kommer da til “dekket bord” i form av veldokumenterte prosesser og nåtidsbilde av det de skal jobbe med. Samlet sett kan man forvente at virksomheten ikke bare møter kravene raskere, men totalkostnaden på prosjektet blir betydelig redusert.

Visste du at..

Resultatet fra arbeidet som blir utført ikke bare lever i en statisk rapport?
Gridd GO er en moderne skyløsning for alle prosessene i virksomheten,
og sikrer at man også i fremtiden har et grunnlag for kontinuerlig forbedring

Raskt igang?

Gridd GO er helt gratis selv om du har tusenvis av ansatte og superbrukere. Mangler dere riktig kompetanse til å gjennomføre prosjekter?

Vi kan levere spesialister på prosesskartlegging og tjenestedesign som utfører alt fra A til Å.

I tillegg kan vi inngå utvidede supportavtaler, samt arrangere kursing, workshops og intern kompetanseheving.